Ticaret Sicil Belgeleri

Hizmetlerimiz

Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu


Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne Kişi Statü Belgesi başvurusunda bulunacak kişilerin talebi üzerine Sivas Ticaret Sicili Memurluğu’nca düzenlenen belgedir.

• Matbu form doldurulup, firma yetkilisi tarafından imzalanarak talep edilir.
• Süresinde verilmediyse Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.maddesine göre ortaklık listesi (Limited Şirket için)
• Harca tabidir.
• Müracaat yeri STSO Oda Sicil Memurluğudur. (Belge işlemleri)

Bağ-Kur tarafından verilen IB formun, Sivas Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden onayı istenmesi halinde; firmanın Ticaret Sicili dosyasının incelenmesi neticesinde onaylanan belgedir.
• Sözlü talep edilir.
• Harca tabidir.
• Müracaat yeri STSO Oda Sicil Memurluğudur. (Belge işlemleri)

Tüzel Kişilerin yetkililerini, temsil ve ilzam şeklini gösterir belgedir.

1-2644 Sayılı Tapu Kanunu'nun 2.Maddesine Göre Düzenlenen Yetki Belgesi;
Sivas Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılan dilekçede, “Tapuya verilmek üzere yetki belgesi talep ediyorum" ifadesinin bulunması yeterlidir.
(Tapu Sicil Müdürlüğü’nde yapılacak işlemin
ŞİRKETLERDE: Ana sözleşmenin amaç ve konu maddesinde;
KOOPERATİFLERDE: Ana sözleşme veya genel kurul toplantı tutanağında geçiyor olması gerekmektedir.

2-Türk Ticaret Kanunu'nun 37/2.Maddesine Göre Düzenlenen Yetki Belgesi;
Sivas Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılan dilekçede, “Şirket yetkilisini gösterir yetki belgesi talep ediyorum” ifadesinin bulunması yeterlidir.
• Dilekçe ile talep edilir.
• Süresinde verilmediyse Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.maddesine göre ortaklık listesi (Limited Şirket için).
• Harca tabidir.
• Müracaat yeri STSO Oda Sicil Memurluğudur. (Belge işlemleri)

Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 104.Maddesine Göre Düzenlenen Sicil Tasdiknamesi;
Kayıtlı bulunan gerçek ve tüzel kişilerin sicil numaralarını, unvanlarını, açık adreslerini, faaliyet konusunu, hüviyeti, firma yetkilisini, tescil tarihini gösterir belgedir.
• Dilekçe ile talep edilir.
• Sivas Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılan dilekçede, “ Sicil tasdiknamesini talep ediyorum “ ifadesinin bulunması yeterlidir. • Süresinde verilmediyse Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.maddesine göre ortaklık listesi (Limited Şirket için).
• Harca tabidir.
• Müracaat Yeri STSO Oda Sicil Memurluğudur. (Belge işlemleri)

1-Sivas Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde kayıtlı firmaların devlet ihalelerine girebilmesi için Kamu İhale Kanunu’nun 10.maddesinin a,b bendlerine ilişkin düzenlenen belgedir.
2-Sivas Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde kayıtlı firmaların devlet ihalelerine girip, ihalenin firma üzerinde kalması sonucu Kamu İhale Kanunu’nun 10.maddesinin a,b bendlerine ilişkin düzenlenen tarihli teyid yazısıdır.
• Dilekçe ile talep edilir.
• Süresinde verilmediyse Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.maddesine göre ortaklık listesi (Limited Şirket için) • Harca tabidir.
• Müracaat yeri STSO Oda Sicil Memurluğudur. (Belge işlemleri)

Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 47. Maddesine Göre Merkez Nakli İçin Düzenlenen Belge;
Merkezi Sivas Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde kayıtlı iken başka Sicil Memurluğu faaliyet alanına nakil etmek isteyen firmalar için hazırlanan belgedir. • Dilekçe ile talep edilir.
Sivas Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılan dilekçede, şirket merkezinin nakledeceği açık adresin yazılması ve “ Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 47.maddesine göre belge düzenlenmesini talep ediyorum “ ifadesinin bulunması yeterli olup, dilekçe ekinde
LİMİTED ŞİRKET: 1 adet Tadil Tasarısı fotokopisi, 1 adet Ortaklar Kurulu kararı noter tasdikli fotokopisi;
ANONİM ŞİRKET : 1 adet Tadil Tasarısı fotokopisi, 1 adet Yönetim Kurulu Kararı noter tasdikli fotokopisi, 1 adet Genel Kurul Toplantı Tutanağı noter onaylı fotokopisi ve hazirun cetveli fotokopisi ;
KOOPERATİF: 1 adet İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü’nden onaylı Tadil Tasarısı fotokopisi, İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü izin yazısının fotokopisi (1 adet), 1 adet Yönetim Kurulu Kararı noter onaylı fotokopisi, 1 adet Genel Kurul Toplantı Tutanağı noter onaylı fotokopisi ve hazirun cetveli fotokopisi eklenmelidir.
• Süresinde verilmediyse Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.maddesine göre ortaklık listesi (Limited Şirket için).
• Harca tabidir.
• Müracaat Yeri STSO Oda Sicil Memurluğudur. (Belge işlemleri)

Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 55.Maddesine Göre Şube Açılması İçin Düzenlenen Belge;
Merkezi Sivas Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescilli olan firmaların memurluğumuz faaliyet alanı dışında şube açmak üzere hazırlanan belgedir. • Dilekçe ile talep edilir.
• Sivas Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılan dilekçede, şubenin açılacağı açık adresin yazılması ve “ Ticaret Sicili Tüzğü’nün 55.maddesine göre belge düzenlenmesini talep ediyorum “ ifadesinin bulunması yeterli olup, dilekçe ekine 1 nüsha şube açılışına ilişkin Ortaklar Kurulu / Yönetim Kurulu Kararının noter onaylı fotokopisi eklenmelidir.
• Süresinde verilmediyse Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.maddesine göre ortaklık listesi (Limited Şirket için).
• Harca tabidir.
• Müracaat Yeri STSO Oda Sicil Memurluğudur. (Belge işlemleri)

Gerçek ve tüzel kişilerin yıl içerisinde kullanacakları defterlerin nevi, mahiyet, sayfa sayılarını gösterir dilekçedir.

• Dilekçe ile talep edilir.
• Süresinde verilmediyse Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.maddesine göre ortaklık listesi (Limited Şirket için).
• Harca tabidir.
• Müracaat yeri STSO Oda Sicil Memurluğudur. (Belge işlemleri)

İstenilmesi halinde firmanın Ticaret Sicili dosyasında mevcut olan Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri’nin fotokopilerinin çekilip onaylandığı belgedir.
• Dilekçe ile talep edilir.
• Harca tabidir.
• Müracaat yeri STSO Oda Sicil Memurluğudur. (Belge işlemleri)

Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 103.Maddesine Göre Sicil Kayıtlarından Verilen Suret;
• Dilekçe ile talep edilir.
• Sivas Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılan dilekçede, istenilen suretin belirtilmesi yeterlidir.
• Harca tabidir.
• Müracaat yeri STSO Oda Sicil Memurluğudur. (Belge İşlemleri)

Sivas Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde kayıtlı olan firmaların iflas ve konkordato akdetmediğine dair yazılan yazıdır.
• Dilekçe ile talep edilir.
• Süresinde verilmediyse Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.maddesine göre ortaklık listesi (Limited Şirket için).
• Harca tabidir.
• Müracaat yeri STSO Oda Sicil Memurluğudur. (Belge işlemleri)

Sivas Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde kayıtlı sadece yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz edinimine ilişkin Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’ne verilmek üzere düzenlenen belgedir.
• Dilekçe ile talep edilir.
• Süresinde verilmediyse Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.maddesine göre ortaklık listesi (Limited Şirket için) • Harca tabidir.
• Müracaat yeri STSO Oda Sicil Memurluğudur. (Belge işlemleri)
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası