Ticaret Sicil Tescil İşlemleri

GEREKLİ EVRAKLAR

UNVAN VE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

SIKÇA SORULAN SORULAR

MERSİS YARDIM DOKÜMANLARI

Limited Şirket Tescil EvraklarıLimited Şirketlerin Şirket Ana Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Duyuru

Limited Şirket Ana Sözleşmeleri 15/03/2018 tarihinden itibaren Ticaret Sicili Müdürlüklerince onaylanmaktadır. Müdürlüğümüz Şirket Ana Sözleşmesi onaylama işlemlerini randevu sistemi ile yapmaktadır. Randevu alabilmek için Mersis Başvurusu yapılmış Şirket Ana Sözleşmesi, şirket ortaklarının T.C. Uyruklu olmasıhalinde nüfus cüzdan sureti, Yabancı Uyruklu olması halinde noter onaylı tercüme edilmiş pasaport sureti ve yeminli tercümanın açık adresi ile nüfus cüzdan sureti fotokopileri, ayrıca vekaletname ile işlem yapılacaksa vekaletname fotokopisi ile vekilin  nüfus cüzdan sureti yada noter onaylı pasaport tercümesi fotokopilerinin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir.

Şirket Kuruluşları Hakkında Duyuru

 • 2 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Limited ve Anonim Şirketlerin Şirket Ana Sözleşmesi Onayı, Şirket AnaSözleşmesinin ve Kuruluş evraklarının kontrolü ile Şirket Kuruluş Tescili Müdürlüğümüz tarafından aynı anda yapılacaktır. Şirket Ana Sözleşmesi Onayı için Randevu günü ve saatinde Müdürlüğümüze gelirken Dilekçe, Oda Kayıt Beyannamesi, Banka Blokesi yapması gereken şirketler için Banka Bloke Yazısı ile Blokeye ait Dekontlar ve Kuruluş Tescili için yapılacak ödeme tutarlarını da yanınızda bulundurmanız önemle rica olunur. 
 • Kuruluş tescili ile birlikte şirketin Ticari Defterleri Müdürlüğümüz tarafından açılış onayı yapılarak teslim edilecektir. Ticari Defterler standart 100’er sayfa olarak hazırlanmıştır.

Amaç Konu ile İlgili Duyuru

Şirketin Amaç ve Konusu içeriğinin “ Esas noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış şekilde” olması gerekmektedir. Kuruluş aşamasında Şirket Ana Sözleşmesinde ve daha sonrasında Tadili gerçekleşecek Amaç ve Konu metinlerinde HER TÜRLÜ, HER NEVİ, HER ÇEŞİT, VE BENZERİ, BİLUMUM gibi genel ifadeler kullanılmayacaktır. 

Örnek: Her türlü gıda maddelerinin…

Vekaletname ile İlgili Duyuru 

Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarında kullanılacak vekaletnamede; şirketin unvanı, ait olduğu genel kurul toplantısının tarihi, vekilin adı ve soyadı, pay sahibinin pay adedi ile adı ve soyadı veya unvanı ve imzasının bulunması şarttır. Bu bilgilerden herhangi biri bulunmayan özel veya genel vekâletnameler geçersizdir. Konuya ilişkin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri saklıdır.

Vekaletnameler, ait olduğu genel kurul toplantısı ve yeni bir vekil atanmadığı sürece hukuken bunun devamı sayılan toplantılar için geçerlidir.Gündemin değiştirilmemesi kaydıyla, nisabın yokluğu, azlığın talebi veya genel kurulun kararıyla yahut herhangi bir nedenle toplantının ertelenmesi halinde yapılacak toplantılar hukuken önceki toplantının devamı sayılır.

(Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Madde 21)

Ayni Sermaye Hakkında Duyuru

Şirket kuruluşunda ana sözleşmede, sermaye artırımında ise yeni şekil tadil metninde ;Sermaye olarak konulan ayınlara karşılık verilecek payların sayılarının varsa gruplarının ve pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olduklarının ana sözleşmede/yeni şekil tadil metninde açıkça belirtilmesi şarttır.Ayni sermayeye ilişkin bilirkişi tarafından biçilen değer bu değerin yer aldığı raporun tarihi bilirkişilerin mahkemece atandıkları ve mahkemenin onayı da esas sözleşmede/ yeni şekil tadil metninde ifade olunmalıdır. (TTK 339)

İmza Beyannamesi Hakkında Duyuru 

10/03/2018 tarih 30356 sayılı resmi gazetede yayınlanan YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 21.Maddesinde 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(2) Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı sicil müdürlüğüne verir. Tacir, tüzel kişi ise unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da sicil müdürlüğüne verilir. İmza beyanı, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.”

Müdürlüğümüz tarafından yapılacak tescil işlemlerinde 01/08/2018 tarihinden itibaren sadece Ticaret Sicili Müdürlükleri tarafından hazırlanmış imza beyannameleri kabul edilmektedir. Noter tarafından hazırlanmış imza beyannameleri veya tescil talepnameleri 01/08/2018 tarihinden itibaren tescil işlemlerinde kullanılamayacak ve Müdürlüğümüzce kabul edilmeyecektir. 

13/03/2018 tarih 30359 sayılı resmi gazetede yayınlanan  ''ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ'' gereğince İmza beyannamesi verilmesine gerek olmayan durumlar aşağıda belirtilmiştir

“İmza beyannamesi verilmesine gerek olmayan durumlar:
a) Kurucunun, Şirket Ana Sözleşmesini müdür veya müdür yardımcısı yahut yetkilendirilmiş personel huzurunda asaleten imzalaması ve aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması durumunda ayrıca imza beyannamesi verilmez.
b) Şirket Ana Sözleşmesinin müdür veya müdür yardımcısı yahut yetkilendirilmiş personel huzurunda vekâleten imzalanması ve kurucunun aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması durumunda, kurucunun ıslak imzasını ihtiva eden vekâletnamenin Müdürlüğe ibraz edilmesi koşuluyla ayrıca imza beyannamesi verilmez. Vekâletnamenin yabancı bir ülkede düzenlenmesi halinde, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi durumunda aynı hüküm uygulanır.”


KURULUŞ

 

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gtb.gov.tr
2. Kayıt Dilekçesi ve Oda Kayıt Beyannamesi
3. Şirket Ana Sözleşmesi (Şirket Ana Sözleşmesi 15.03.2018 tarihinden itibaren Ticaret Sicili Müdürlüğünde onaylanacaktır.) (2 adet)

 • Ortaklardan en az bir tanesinin yönetim hakkı ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. (TTK Madde:623)
 • Uyarı: Şirket müdürünün birden fazla olması halinde bunlardan birinin şirket ortağı olup olmadığına bakılmaksızın Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanması şarttır. (TTK 624)

4. Ticaret Sicili Yönetmeliği 24.maddesine uygun olarak hazırlanmış Taahhütname (1 adet)
5. Müdürlerin Şirket Ana Sözleşmesine göre Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi (1 adet)

 • Ortaklardan en az bir tanesinin yönetim hakkı ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. (TTK Madde:623)
 • Uyarı: Şirket müdürünün birden fazla olması halinde bunlardan birinin şirket ortağı olup olmadığına bakılmaksızın Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanması şarttır. (TTK Madde:624)
6. Rekabet Kurumu Ödemeleri 01/01/2018 tarihinden itibaren Sivas Ticaret ve Sanayi Odası vezneleri tarafından tahsil edilecektir.
7. Hariçten seçilen müdürün görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı (1 adet)
8. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerleme raporları (1 adet)
9. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
10. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği
11. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
12.Yabancı uyruklu ortak var ise 1 adet tercüme edilmiş noter tasdikli pasaport sureti


ŞUBE AÇILIŞI

 

1. MERSİS Başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr/
2.
Şirketin Merkezinin Bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğündeki Dosyasında Varsa değişiklikleriyle beraber, Şirket Ana Sözleşmesinin örneği (Onaylı 1 adet) (sözleşmesinin en son hali olacak
3. Açılması Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine yada uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
4. Şirketin Merkezinin bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından verilecek Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120.maddesine göre hazırlanmış belge
5. Kayıt Dilekçesi ve Oda Kayıt Beyannamesi
6. Şube açma kararına göre şube temsilcilerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. (1 adet
7. Şube Açma Kararı (2 Adet Noter Onaylı)
8. Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi (1 adet)
9. Ticaret Sicili Yönetmeliği 24.maddesine uygun olarak hazırlanmış Taahhütname (1 adet)
10. Merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı sicil gazetesi (Onaylı 1 adet)


SİVAS'A MERKEZ NAKLİ

 

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gtb.gov.tr/
2. Eski Merkez Sicil Müdürlüğü'ndeki Şirketin Ticaret Sicili Dosyasından;

 • Ana Sözleşme / varsa değişiklik kararları ile Ticaret Sicili Gazetelerinden (onaylı 1 adet)
 • Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111.Maddesine göre Sicil Tasdiknamesi

3. Ana sözleşmesinin değişen maddelerini gösteren Merkez Nakli Kararı (2 Adet noter tasdikli)
4. Kayıt Dilekçesi ve Oda Kayıt Beyannamesi
5. Vergi Levhası fotokopisi
6. Ticaret Sicili Yönetmeliği 24.maddesine uygun olarak hazırlanmış Taahhütname (1 adet)
7. Şirket temsilcilerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. (1 ASIL


HİSSE DEVRİ

 

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gtb.gov.tr/
2. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
3. Hisse Devri Kararı (2 Adet Noter onaylı)

 • Yeni ortak giriş var ise ortağın adı ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ise T.C. kimlik numarası; yabancı uyruklu ise, vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir.
 • Uyarı : Şirket müdürünün birden fazla olması halinde bunlardan birinin şirket ortağı olup olmadığına bakılmaksızın Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanması şarttır. (TTK 624)

4. Hisse Devir Sözleşmesi (2 Adet noter onaylı asıl)
5. Devir eden ve devir alan ortakların pay defteri ilgili sayfası ile noter onay sayfasının fotokopisi
6. Alınan Hisse Devri Kararında Müdür Değişikliği var ise karara göre Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi (1 Adet Asıl )
7. Şirket tek ortaklı hale geliyor ise; Müdürün şirketin tek ortaklı olduğunu bu ortağın adı, soyadı, yerleşim yeri, TC kimlik numarası, vatandaşlığını belirten beyanname
8. Hariçten müdür ataması var ise görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı
9. Şirkete yeni ortak olacak yabancı uyruklu kişi var ise Pasaportun tercüme edilmiş noter onaylı sureti ve potansiyel vergi numarasını gösterir yazı.


MÜDÜR/YETKİLİ DEĞİŞİKLİĞİ

  1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gtb.gov.tr/
2. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
3. Yetkili Değişikliğine ait Karar (2 Adet )
 • Dikkat : TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür olması gereklidir.
 • Uyarı : Şirket müdürünün birden fazla olması halinde bunlardan birinin şirket ortağı olup olmadığına bakılmaksızın Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanması şarttır. (TTK 624)

4. Yeni yetkili var ise karara göre Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. ( 1 Adet Asıl )
5. Hariçten müdür ataması var ise görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı
6. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı 2 adet örneği
7. Yetki verilen kişi yabancı uyruklu ise Pasaportun tercüme edilmiş noter onaylı sureti ve potansiyel vergi numarasını gösterir yazı.


GENEL KURUL TOPLANTISI

 

1.. MERSİS Başvurusu http://mersis.gtb.gov.tr/
2. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
3. Genel kurul toplantı tutanağı (Noter Tasdikli 2 Asıl )
4. Ana sözleşmenin tadili ile ilgili gündem maddesi var ise; ilgili madde tadiline ait evraklar
5. Genel Kurul çağrısına ilişkin tutanak
6. Hazirun Cetveli

Not: OLAĞAN veya OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TESCİLİ İÇİN YUKARIDAKİ EVRAKLAR DIŞINDA BAŞKA EVRAK GEREKMEMEKTEDİR.

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket ana sözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, - gerekiyorsa şirketin internet sitesinde - mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir. Ayrıca ana sözleşmede özel çağrı usulü var ise bu usule ilişkin belgeler de eklenmelidir.

 

 

DENETÇİ SEÇİMİ

 

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gtb.gov.tr/
2. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
3. Genel kurul toplantı tutanağı (2 Adet Noter Onaylı)
3. Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin denetçinin görevi kabul beyanı

 

SERMAYE ARTIRIMI

 

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gtb.gov.tr/
2. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
3. Sermaye Artırımı Kararı (2 Adet Noter onaylı)
4. Rekabet Kurumu Ödemeleri 01/01/2018 tarihinden itibaren Sivas Ticaret ve Sanayi Odası vezneleri tarafından tahsil edilecektir.
5. Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla yada sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu yada denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ile YMM/SMMM faaliyet belgesi.
6. Konulan ayni sermaye ile devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları

 • Not: Şirket ortaklarının şirketten olan alacakları ayni sermaye olarak kabul edilmiştir.Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 27.09.2013 tarihli genelgesine istinaden;

a. Pay sahibinin şirketten olan alacağını, bir başka şirketin kuruluşunda veya bir başka şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak koyması durumunda, pay sahibinin şirketten olan alacağının varlığının tespitinde Kanunun 343. maddesi uyarınca şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor ibraz edilmesi gerekmektedir.

b. Ortağın şirketten olan alacağını, ortağı olduğu şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak koyması durumunda alacağın varlığının tespitinde, Kanunun 343 üncü maddesi uyarınca şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor ibraz edilebileceği gibi, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu da ibraz edilebilecektir.

7. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
8. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge

NOT: Sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda, şirket sermayesinin özvarlık içinde korunduğunu, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan müdürler kurulunun açık ve yazılı beyanı (Müdürler Kurulu Beyanı) ile genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilanço, bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olması halinde ise müdürler kurulu tarafından onaylanmış ara bilançonun müdürlüğe verilmesi halinde, 6.fıkrada belirtilen rapor aranmaz.

 

SERMAYE AZALTIMI

 

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gtb.gov.tr/
2. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
3. Sermayenin azaltılmasına ilişkin şirket müdürleri raporunun onaylandığı ve sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği sermaye azaltılmasına dair genel kurul kararı (2 Adet Noter Onaylı)
4. Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir şirket müdürü veya müdürleri tarafından hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor
5. Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu belirlemelere ilişkin raporu
6. Şirket Ana Sözleşmesinin değişiklikten sonraki yeni duruma uyarlanmış metni
7. Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair sicil gazeteleri (Alacaklılara Çağrı İlanı)
8. Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge
9. Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılacak olursa; Şirket Ana Sözleşmesinde öngörülen ek ödeme yükümlülüklerinin tamamen ödendiğini gösteren belge

NOT : Şirket müdürlerince alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat alınmasından vazgeçilmiş ve buna ilişkin müdürler kurulu kararı müdürlüğe ibraz edilmiş ise 6. ve 7.maddelerde belirtilen belgeler aranmaz.

 

TASFİYEYE GİRİŞ

 

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gtb.gov.tr/
2. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
3. Tasfiye Giriş Kararı (2 Adet Noter onaylı)
4. Tasfiye Memurunun “Tasfiye Halinde” ibaresi eklenmiş Ticaret Ünvanı altında atılmış Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. 
5. Tasfiye memurlarının Tasfiye Memuru görevini kabul ettiğine ilişkin imzalı beyanı

 • Tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır. (TTK 536)
6. Tasfiyeye giriş tarihi itibariyle SMMM tarafından onaylanmış Bilanço


7.Tasfiyeden dolayı Alacaklılara Çağrı İlanı (2 Adet)
 

TASFİYEDEN DÖNÜŞ

  1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gtb.gov.tr/
2. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
3. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararı (2 Adet Noter Onaylı)
4. Yetkili olanların karara göre Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. (1 Adet asıl)
5. Tasfiye Memuru tarafından hazırlanmış şirketin mal varlığının pay sahipleri arasında dağıtılmaya başlanılmadığına ilişkin rapor
 

TASFİYE SONU KAPANIŞ

  1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gtb.gov.tr/
2. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
3. Tasfiye Sonu Kapanış Kararı (2 Adet Noter onaylı)
4. Serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylanmış Tasfiye Sonu Bilançosu.  (1 Adet Asıl)
5. 3 ilanın yayımlandığı gazetelerin fotokopisi (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Şirket Ana sözleşmesinin ilan maddesi uyarınca bazı şirketlerde yerel gazete)
 

ŞUBE KAPANIŞI

  1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gtb.gov.tr/
2. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
3. Şube Kapanış Kararı (2 Adet Noter onaylı)
4. Merkezi başka ilde ise son ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 

ANA SÖZLEŞME TADİLATI

 

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gtb.gov.tr/
2. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
3. Ana Sözleşme ilgili maddelerine ait Tadilat Kararı (2 Adet Noter onaylı)
4. Ana Sözleşme Tadilat Sözleşmesi (2 Adet)

 

SİGORTA ACENTELİK TESCİLİ

 

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gtb.gov.tr/
2. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
3. Acentelik Vekaletnamesi (2 Adet Noter onaylı)
4. Acentelik Sözleşmesi(1 Adet)

 

SİGORTA ACENTELİK FESHİ

  1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gtb.gov.tr/
2.Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
3. Acentelik Fesihnamesi (3 Adet Noter onaylı)
 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gtb.gov.tr/
2. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
3. Adres Değişikliği Kararı (2 Adet Noter onaylı)

Not: Kararlarda adresin Ulusal Adres Veri Tabanındaki standartlara uygun olarak Mersis Başvurusundaki şekliyle yazılması gerekmektedir. 
(İl, İlçe / Mahalle, Köy / Cadde, Sokak, Bulvar / Dış Kapı / İç Kapı bilgilerinin bulunması gerekmektedir.)

 

RESEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 

1.Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
2. Eski ve Yeni Adresi belirten Belediye Numarataj Belgesi (1 Adet Asıl)

Uyarı:
1- Belediye Numarataj Yazısında İlgili Şirketin Ünvanının belirtilmiş olması gerekmektedir.
2- Yazılan Eski Adresin Ticaret Sicilindeki kayıtlı adres olması gerekmektedir.
3- Belediye Numarataj Yazısında Şirketin eski ve yeni adresinin aynı adres olduğu ve belediye tarafından güncelleme yapıldığı için adresin değiştiği belirtilecek.

 

ŞİRKET SÜRE UZATIMI

 

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gtb.gov.tr/
2.Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
3. Tadil Kararı (2 Adet Noter Onaylı)
4. Tadilat Sözleşmesi (2 Adet)
5. Şirketin süresi bitmesine rağmen faaliyetini devam ettirdiği ve tasfiye işlemlerine başlamadığına dair Serbest Muhasebeci Mali Müşavir raporu  (1 Adet)
   *Raporun ekinde Vergi Dairesi kaydının faal olduğuna dair yazı var ise ayrıca getirmesine gerek yoktur. Yok ise; Vergi Dairesi kaydının faal olduğuna dair yazı (1 adet

 

Müdürlerin / Şirketi Temsile Yetkili Diğer Kişilerin veya Ortakların
Adı-Soyadı, Ünvanı, Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri veya Vatandaşlığının Değişmesi

  1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gtb.gov.tr/
2. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
3. Genel Kurul Kararı (2 Adet Noter Onaylı - Asıl)
4. Türk Vatandaşlarının Ad-Soyad değişikliği ile ilgili Mahkeme Kararının onaylı sureti (Noter veya Mahkeme)
5. Yabancı Uyrukluların Ad-Soyad, Pasaport Numarası değişikliği var ise ilgili Konsolosluktan yazı ve bu yazının noter onaylı sureti
6. Yerleşim Yeri değişikliğinde;
    Tüzel kişiler için : Ticaret Sicili Gazetesi
    Gerçek kişiler için : Kararda yazılması ve kimlik paylaşım sisteminde yeni adresin görülebilmesi yeterlidir.
7. Vatandaşlığın değişmesi halinde yeni Ülke vatandaşlığını gösteren Tercüme Edilmiş 1 adet Noter Onaylı Pasaport Sureti ile diğer Ülke vatandaşlığından çıktığına dair  İçişleri Bakanlığı yazısı.
8. Değişikliği yapılacak olan kişilerin imza yetkisi var ise yeni Ad-Soyadları ile Şirket unvanına göre düzenlenmiş 1 adet Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi.
 

Yabancı Uyruklu Müdürlerin / Şirketi Temsile Yetkili Diğer Kişilerin veya Ortakların
TÜRK VATANDAŞLIĞINA Geçmesi

 

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gtb.gov.tr/
2. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
3. Genel Kurul Kararı (2 Adet Noter Onaylı - Asıl)
4. Değişikliği yapılacak olan kişilerin imza yetkisi var ise yeni Ad-Soyadları ile Şirket unvanına göre düzenlenmiş 1 adet Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi.

NOT: Kararda Türk Vatandaşlığına geçen şahsın Pasaport Numarası ve Yeni T.C. Kimlik Numarası belirtilecektir.

 

VERASETEN HİSSE DEVRİ

 

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gtb.gov.tr/
2. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
3. Genel Kurul Kararı (2 Adet Noter Onaylı - Asıl)
4. Değişikliği yapılacak olan kişilere imza yetkisi veriliyor ise yeni Ad-Soyadları ile Şirket unvanına göre düzenlenmiş 1 adet Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi.
5. Mahkemeden alınmış veraset ilamı aslı veya noterden düzenlenmiş mirasçılık belgesi aslı
6. Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının yada anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı

 

İÇ YÖNERGE İLE SINIRLI YETKİLİ ATANMASI

 

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gtb.gov.tr/
2. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
3. Genel Kurul Kararı (2 Adet Noter Onaylı - Asıl)
4. Ana Sözleşmenin "Temsil ve İlzam" ile ilgili maddesinde TTK 367. madde ibaresi yer almalıdır.

Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulaması (TTK madde 367-371- 629 )

    Şirketleri, her hususta münferiden veya müştereken temsil edeceklerin yetkileri Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararı ile Limited Şirketlerde ise Genel Kurul Kararı ile alınmaktadır.

    Ancak temsile ilişkin konular veya para yönünden yapılacak sınırlama ile atanacak yetkililer, Kanunun deyimiyle temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları, mutlaka TTK 367’de bahsi geçen ve yetki sınırının belirlenmiş olduğu bir iç yönergenin noter onaylı suretinin tescil ve ilan edilmesi sonrasında atanabilecektir. 

İzlenecek yol;

Müdürler kurulunun yönetim devrine ilişkin iç yönerge düzenleyebilmesi, bu konuda ana sözleşmede bir hüküm bulunmasına bağlıdır. Esas sözleşmede bu konuda bir madde yoksa öncelikle esas sözleşme değişikliği yapılarak tescil ettirilmelidir. Ana sözleşme tadili, iç yönerge ile eş zamanlı olarak da tescil ve ilan edilebilir.
Limited Şirketlerde temsile sınırsız yetkili Müdürler Kurulu Kararı ile tarih ve sayısı olan, sınırlı yetki çerçevesini belirleyen bir iç yönerge Noter onaylı müdürler kurulu kararı ekinde kabul edilerek tescil ve ilan edilecektir.

- İç yönerge metninin her sayfasında karara katılan müdürler kurulu üyelerinin imzası bulunmalıdır
İç yönergede, sadece imza grupları ve yetki çerçevesi gibi hususlar yer almalı, Belirlenen yetkilere atanan kişilerin isimleri kesinlikle yer almamalıdır.

İç yönergeyle belirlenen sınırlı yetkilere atanacak kişilerin Ad-Soyad ve T.C.Kimlik Numaraları, iç yönergenin tarih ve sayısına atıf yapılmak suretiyle Ortaklar Kurulu Kararı ya da sınırsız yetkili olan Müdürler Kurulu kararı ile belirlenecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken iki önemli husus bulunmaktadır:

1- Temsil ilzam kararında iç yönergeye atıfta bulunularak sınırlı yetkililerin atandığı kararda iç yönergede sayılan yetki kapsamı yer almamalıdır. Sadece iç yönerge tarih sayısına atıfta bulunulmalı iç yönerge içinde geçen yetkinin sınırlarını belirleyen cümleler temsil ilzam kararında yeniden yazılmamalıdır.

2- Sınırlı yetkili ataması müdürler kurulu ile yapılacaksa şirket esas mukavelesinde Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir hükmünün bulunması gerekmektedir.

TESCİL EDİLMİŞ SINIRLI YETKİ İÇ YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK
Şirket kayıtlarında tescil ve ilan edilmiş iç yönergede herhangi bir değişiklik yapılması veya mevcut iç yönergeye ilavelerin yapılacak olması halinde, mevcut tescilli iç yönerge iptal edilerek farklı tarih ve sayı ile düzenlenmiş yeni bir iç yönergenin tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir.

 

---

     
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası